Skip to content

Általános szerződési
feltételek

A Point of Care Prevention Kft. által termékértékesítése során alkalmazott Általános Szerződési Feltételek

Értelmező rendelkezések
A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:
(1) ÁSZF: a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek összessége;
(2) Felek: az Eladó és a Fogyasztó, akik között a termékre vonatkozó adásvétel létrejön;
(3) Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes
személy;
(4) Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék
nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy
kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a Felek kizárólag távollévők közötti
kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
(5) Tartós adathordozó az olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak
az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és
tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a
memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél.
(6) Eladó: Point of Care Prevention Kft. (2030 Érd, Bazsarózsa utca 3/b.), telefonszám:+3630 293 5326;
email: (info@pointofcare.hu).
(7) Weboldal: a http://www.pointofcare.hu linken elérhető tartalom.
Szerződés személyi, tárgyi és időbeli hatálya
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) hatálya kiterjed A Point of Care Prevention Kft.
(székhelye: 2030 Érd, Bazsarózsa utca 3/b..; Cégjegyzékszám: 13-09-204740) mint vállalkozás (a továbbiakban:
„Eladó”) általa Magyarország területén a fogyasztó (a továbbiakban: „Fogyasztó”) részére forgalmazott
termékekre. Az ÁSZF meghatározza a Felek között létrejövő szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás
tartalmát, valamint a szerződés módosításának feltételeit, illetve megszűnésének, megszüntetésének eseteit.
Az ÁSZF a szerződéskötési folyamat során kiadott ajánlatokkal, rendelés‐visszaigazolásokkal, számlákkal és
minden egyéb, az adott megrendelésre vonatkozó dokumentummal összhangban értelmezendő. A Felek egyéb
megállapodása hiányában jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók. Az ÁSZF a Felek jogviszonyának általános
feltételeit, a Felek jogait és kötelezettségeit határozza meg.
Az ÁSZF‐től történő bármely eltérés csak a Fogyasztó és Eladó által aláírt és jóváhagyott írásos formában
érvényes. Írásbeli megállapodásnak számít a Felek között levélben vagy elektronikus levelezés (email) útján
történt nyilatkozattétel is, ha azt a másik fél kifejezetten elfogadta. Az írásbeli nyilatkozatokat a másik fél
megrendelésben megadott címére vagy elektronikus levélcímére (email) kell elküldeni.
A jelen ÁSZF 2020. március 20. napjától visszavonásig hatályos.
Szerződéskötés folyamata, a szerződés létrejötte
Az Eladó a http://www.pointofcare.hu webcím alatt weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltet,
amelyen Fogyasztó az általa forgalmazott termékeket megrendelheti egy internetes felületen keresztül, vagy az
Eladóval megkötött egyedi szerződés alapján. Az Eladó a Fogyasztó részére a kínálatában (Weboldalán)
elérhető termékeket a Fogyasztónak a megrendelt mennyiségben biztosítja, amennyiben azok az Eladó
raktárkészletén elérhetők. Az Eladó ebben a körben vállalja, hogy a Fogyasztó igényei alapján, az Eladó

lehetőségeihez mérten, a kínálatában elérhető termékeket ellenérték fejében a Fogyasztó által leadott
megrendelést követően, a vonatkozó megrendelési visszaigazolásban meghatározott feltételek szerint teljesíti.
A Felek a szerződés teljesítése során hatékonyan, egymással kölcsönösen együttműködve járnak el, figyelembe
véve egymás jogos érdekeit.
A Fogyasztónak lehetősége van arra, hogy a Weboldalon a „Regisztráció” menüpont alatt regisztráljon. A
regisztráció során a Fogyasztó külön nyilatkozik, hogy a regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat
(név/cégnév; lakcím/székhely; telefonszám; szállítási cím, ha az eltér a lakcímtől/székhelytől stb.) ad meg.
Ellenkező esetben az ebből eredő kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A regisztráció során a Fogyasztó
által szolgáltatott adatokat a a vonatkozó és hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.
Amennyiben Fogyasztó a Weboldalon az általa megrendelni kívánt termékeket kiválasztja, az bekerül a
Weboldal virtuális kosarába. A Fogyasztó megrendelési szándékát az általános szerződési feltételek
elektronikus elfogadásával és a fizetési mód és esetlegesen az átvétel helyének kiválasztásával véglegesíti, így
létrejön a szerződés az ÁSZF és a megrendelési visszaigazolásban szereplő egyedi feltételek alapján.
A szerződés a Felek között úgy is létrejöhet, hogy az Eladó által a Fogyasztónak írásban (emailen vagy postai
levél útján) nyújtott ajánlatát Fogyasztóeltérés nélkül elfogadja, és
i. azt írott formában, aláírva visszaküldi az Eladó részére vagy
ii. a Fogyasztó az ajánlatra való hivatkozással, a megrendelési/ajánlati szám feltüntetésével az ajánlatot
elfogadja.
Az Eladó nem vállalja szóbeli (telefonon történő) megrendelés teljesítését.
A szerződés létrejöttéről az Eladó írásban tájékoztatja a Fogyasztót, megrendelési visszaigazolás formájában,
amely tételek szerint tartalmazza a megrendelt áruk megnevezését, azok árait, a megrendelés szállítási és
vállalási határidejét. Az Eladó csak azon megrendelt termékekért felel, amelyek, aki küldött ajánlatban és a
szerződésben is szerepelnek.
A Fogyasztó jogai és kötelezettségei
A Fogyasztó vállalja, hogy az Eladó által a visszaigazolásban meghatározott feltételeknek megfelelő terméket
átveszi és a meghatározott ellenértéket az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően megfizeti. Az ár megfizetése
minden esetben előre történik bankkártyás fizetéssel, PayPal útján, Barion online bankkártyás fizetés vagy
postai utánvéttel a megrendelés tárgyának Fogyasztóáltali kézhezvételekor.
A megrendelés elfogadását követően a Fogyasztó által kért módosítások az Eladóval való egyeztetés tárgyát
képezik.
Az Eladó által forgalmazott termékek a termékeket gyártó jogi személyek szerzői jogi és egyéb jogi védelme alá
tartoznak. A Fogyasztóköteles ezen jogok tiszteletben tartására, mindennemű, a Fogyasztónál bekövetkezett
harmadik fél felé történő jogsértésért a Fogyasztó tartozik felelősséggel.
Az Eladó jogai és kötelezettségei
Az Eladó vállalja, hogy a szerződés szerinti termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről a
Weboldalon, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a
postaköltségről) tájékoztatja a Fogyasztót, egyrészt az ÁSZF-ben, másrészt a megrendelés visszaigazolásában.
Az Eladó vállalja, hogy a szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságairól mind a Weboldalon, mind a termék
Fogyasztóhoz való eljuttatásakor a megrendelés visszaigazolásakor elektronikus úton tájékoztatja a Fogyasztót.
Az Eladó vállalja, hogy a Fogyasztórészére a Fogyasztó által leadott megrendelést teljesíti a megrendelési
visszaigazolásban szereplő feltételek szerint, vagy amennyiben a Felek másként állapodnak meg, annak
megfelelően.
Az Eladó mindaddig megtagadhatja a szállítás megkezdését, míg a Fogyasztó fizetési kötelezettségének nem
tesz eleget.
Az Eladó szolgáltatásait kizárólag szerződés alapján teljesíti (Weboldalán keresztül a megrendelés során
elektronikusan megkötött szerződés, vagy egyedi feltételek alapján, írásban megkötött szerződés).
Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlatban és a megrendelési visszaigazolásban foglalt termékeket
a megállapodott határidőben leszállítja.
Az Eladó bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult más alvállalkozót vagy más
közreműködőt igénybe venni.
Az ÁSZF rendelkezéseit az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani, ha a módosítás hatályba lépése előtt 15
nappal a módosítás lényegi elemeit honlapjának nyitóoldalán (www.pointofcare.hu) jól látható módon
elhelyezi.

Az árak forintban értendők. Az Eladó alanyi adómentes ÁFA értékesítés szempontjából, így az áraknak ÁFA
tartalma nincs. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
A Weboldalon szereplő árak a csomagolással, szállítással kapcsolatban felmerülő plusz költségeket nem
tartalmazzák, ezek minden esetben külön kerülnek feltüntetésre a megrendelési visszaigazolásra.
Az Eladó a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít. Az Eladó biztosítja, hogy a
vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. (E rendelkezés nem érinti az elektronikus
hírközlési szolgáltató azon jogát, hogy a hívásokért díjat számítson fel.)
Teljesítés, határidők, jótállás, szavatosság
Az Eladó a Fogyasztó részére megküldött megrendelési visszaigazolásban, vagy egyedi szerződés esetében az
ajánlatban megadja a szolgáltatás, illetve szállítás határidejét, amely a visszaigazolás kézhezvételének napjától
kezdődik. Abban az esetben, ha a visszaigazoláson a teljesítési határidő eltér az ajánlatban megadott
határidőtől, akkor ezen visszaigazoláson szereplő teljesítési határidő tekintendő érvényesnek, függetlenül attól,
hogy az dátum szerint korábbi, vagy későbbi, mint ami a korábban kiadott ajánlatban szerepelt. A megadott
határidő elteltét követő 8 munkanapon belül történő szállítás még megfelelő időben történő teljesítésnek
számít.
Vis major esetén a vis major időtartamával a szerződés teljesítése meghosszabbodhat. Amennyiben ezen
időtartam meghaladja a két hónapot, a Felek egyeztetni kötelesek a teljesítés szükségességéről. Amennyiben
bármely Fél nem tart igényt a másik Fél teljesítésére, a Felek egymással elszámolni kötelesek.
A Fogyasztó köteles az áru átvétele után az esetleges téves szállításokat, mennyiségi eltéréseket és
hiányosságokat azonnal írásban az Eladó részére jelezni. A bejelentésen meg kell adni a szállítólevél, szerződés,
számla számát, a termék és a kifogások pontos leírását. Szállítási sérüléseket a termék rendeltetési helyre
érkezését követően azonnal jelezni kell. A Fogyasztóvizsgálati kötelezettsége az összes termékre kiterjed.
Nem látható hibákat az észrevételtől számított hét napon belül, de az átvételtől számított 15 naptári napon
belül jelezni kell, amennyiben a termék nem került még részben vagy egészben felhasználásra vagy
elhasználásra. Minden panaszt írásban, a megállapított egyes hibák pontos adataival kell benyújtani. Abban az
esetben, ha a hiba igazolásra kerül, a Fogyasztóválasztása szerint az Eladó kijavítja, vagy az áru visszaadása
ellenében kicseréli (hibátlan áru szállításával). A nem rendeltetésszerű használatból, tárolásból, szállításból
eredő hibákért felelősség az Eladót nem terheli.
Az ELADÓ a szavatosságra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének és egyéb szolgáltatások, valamint a
jótállás kapcsán a 3. számú mellékletben nyújt tájékoztatást.
A Felek a Fogyasztó további kárigényének érvényesítését kizárják, amennyiben azt jogszabály nem tiltja. A
kizárás különösen az olyan következménykárok miatti igényeket foglalja magában, mint a termeléskiesés vagy
elmaradt nyereség.
Nem minősül hibás vagy késedelmes teljesítésnek, ha az Eladó a raktáron nem lévő termék esetén a
megrendelés leadását követően a visszaigazolásban tájékoztatja e tényről a Fogyasztót, a várható szállítási
határidővel együtt. Ebben az esetben az Eladót semmilyen kártérítési felelősség nem terheli.
Fizetés módja, fizetési feltételek, fuvarozás
A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján kibocsátott megrendelési visszaigazolások és
számlák esetében – ha a Felek írásban másként nem rendelkeznek (pl. utánvéttel történő fizetés esetén) – a
fizetés a megrendeléskor előre történik. Az Eladó jogosult a megrendelések ellenértékének megfizetéséig a
termékszállítását megtagadni.
Az Eladó vállalja, hogy az adott termék megrendeléssel együtt vagy elektronikusan kézbesíti a számlát a
Fogyasztó számára.
Az Eladó az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt
költséget meghaladó díjat nem számít fel.
A fuvarozás költsége a Fogyasztót terheli.
Ingyenes a kiszállítás minden olyan megrendelésre, amelynek értéke eléri a bruttó 15.000 Ft-ot. Az Eladó csak
magyarországi címre történő kiszállítást vállal.
Szállítás módja Fizetés módja Fizetés ideje Díj (bruttó)
Szállítás futárszolgálattal PayPal vagy Barion
Bankkártya

Előre történő utalással 1200 HUF
Szállítás futárszolgálattal Utánvéttel Készpénzes fizetés az
átvétel helyszínén

1500 HUF

A honlapon elérhető
„átvételi pont” fül alatt

Készpénzzel Készpénzes fizetés az
átvétel helyszínén

Ingyenes

A szerződés megszűnése vagy megszüntetése
A Felek megállapodnak, hogy a termék adásvételére vonatkozószerződést határozott időre kötik. Ezen
határozott időpont a termék Fogyasztó (vagy meghatalmazottja) részére való szállításáig, illetve az ellenérték
megfizetéséig tart.
A Felek között a szerződés megszűnhet közös megegyezéssel és elállással. A Fogyasztó elállási jogával
kapcsolatos tájékoztató és nyilatkozatminta az ÁSZF 1. és 2. számú mellékletét képezi.
A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a másik Fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan
megszegi (például a vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy minden további együttműködéstől elzárkózik),
úgy elállásnak van helye.
A szerződés megszűnése, megszüntetése esetén a Felek kötelesek elszámolni egymással és kötelesek a
megszűnésig vagy megszüntetésig fennálló kötelezettségeiket teljesíteni.
Elháríthatatlan esemény, kényszerítő körülmény
Egyik Fél sem felel a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért, ha olyan elháríthatatlan esemény merül fel,
amely a Felek érdekkörén kívül esik. Ilyennek tekinthető bármely természeti katasztrófa, hatóság rendelkezése,
szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, tüntetés vagy hasonló munkabeszüntetés, közlekedési,
illetve egyéb üzemzavarok, nyersanyaghiány.
Ha bármely vis major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult
a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől elállni.
Amennyiben vis maior esemény következne be, az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni, de a
kézhez vett termék tekintetében a Fogyasztó köteles fizetési kötelezettségének lehetőség szerint eleget tenni.
Panaszkezelés
Az Eladó tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.
A Fogyasztó panaszát megküldheti az Eladó részére postai levélben vagy e-mailben, amelyre az Eladó 8 napon
belül írásban, a Fogyasztó által választott módnak megfelelően válaszol. Amennyiben a Fogyasztó az Eladó
válaszát nem fogadja el, lehetősége van a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti
Békéltető Testülethez fordulni, amelynek székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-
76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;
mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet
305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Adatkezelés
A Fogyasztó az ajánlat elfogadásával a részére adott megfelelő tájékoztatás alapján kifejezetten hozzájárul,
hogy adatait, illetve a megrendelés teljesítése során birtokába jutott adatokat az Eladóa vonatkozó
jogszabályok keretein belül saját nyilvántartásaiban, kimutatásaiban felhasználja; továbbá az ÁSZF teljesítése
érdekében, illetve a Fogyasztó és/vagy Vállalkozás jogainak érvényesítése, illetve kötelezettségeinek teljesítése
érdekében megismerje, másolja és kezelje, illetve Vállalkozás az őt megillető követelések érvényesítése
érdekében harmadik személynek átadja.
A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok
A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy
panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön
él valamelyik említett jogával.
Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú
adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.
A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:
Kapcsolatfelvétel
Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel
kapcsolatban.
Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból.
Kezelt adatok
Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.
Az adatkezelés időtartama
Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]
A rendelés feldolgozása
A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenysége
Kezelt adatok
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék
jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.
Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés
teljesítéséhez elengedhetetlen.
Az adatkezelés időtartama
Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja
A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]
A számla kiállítása
Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési
kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági
társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell
őrizniük.
Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.
Az adatkezelés jogalapja
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező
és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].
Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.
Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].
Garanciális ügyintézés
Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális
ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.
Kezelt adatok
Vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma.
Az adatkezelés időtartama
A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.
Az adatkezelés jogalapja
Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a
panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]
Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése
Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal
fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.
Kezelt adatok
Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.
Az adatkezelés időtartama
A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.
Az adatkezelés jogalapja
Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a
panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].
A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok
A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a
hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.
Kezelt adatok
A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.
Az adatkezelés időtartama

A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az
adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.
Az adatkezelés jogalapja
A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti
adatkezelés]
Marketing célú adatkezelések
Remarketing
Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.
Kezelt adatok
A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.
Az adatkezelés időtartama
Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:
Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/
Google Analitycs tájékoztató:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].
Nyereményjáték
Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik.
Kezelt adatok
Név, email cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama
Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a
számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]
További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az
adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt
adatok köre, az adatkezelés időtartama).
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az
Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével
összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor
továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a
tájékoztatását törvény kizárja.
Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről
A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Tárhely.Eu Kft.
Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
Telefonszám: +36 1 789 2 789
E-mail cím: info@tarhely.eu
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u 4.
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes
adatok megismerésére nem jogosult.
Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: Csomagpiac Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 2100 Gödöllő, Németh László utca 1. b. ép..
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 70 94 09 442
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@csomagpiac.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában.
Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő
naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatfeldolgozó megnevezése: GAW Duna Pénzügyi Szolgáltató Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 48.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 0620439 5629
Az adatfeldolgozó e-mail címe: halmaip@gawduna.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlaviteli bizonylatok
könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz
szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően
haladéktalanul törli.
Az adatkezelő a fentieken túl harmadik személynek nem adja tovább az érintettek adatait.
Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
 a hozzájárulás visszavonásának joga
 személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 helyesbítéshez való jog
 adatkezelés korlátozása,
 törléshez való jog
 tiltakozáshoz való jog
 hordozhatósághoz való jog.
Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel
szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség
(de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az
Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a
panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés,
vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési
azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.
A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat
rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a
visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a
vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük

rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos
érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.
A személyes adatokhoz való hozzáférés
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:
 a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
o az adatkezelés céljai;
o az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
o információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
o a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
o az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés
esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
o a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
o ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
o az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást
is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan
érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen
várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért
többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás
teljesítéséért cserébe.
A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben
juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik,
akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes
adatokat megtekinteni és ellenőrizni.
Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel
kapcsolatos információkat kéri.
Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan
személyes adatokat.
Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat
azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön
számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez
esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön
jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.
Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3
munkanappal) tájékoztatja Önt.
Törléshez – elfeledtetéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes
adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy
más módon kezelte;
 Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz
jogos érdek) az adatkezelésre,
 a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és
bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket –
annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla
megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé
követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van
folyamatban).
Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos
érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor
tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem
kezelhetők.
Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes
hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére
megadott adatokat kérte, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha
ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más
adatkezelő számára továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés
hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett
jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát,
hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást
nyújtson be.
A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:
 Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön
jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is
megállapít; vagy
 az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés
Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az
adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.
Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes
adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy
adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival
dolgoznak.
Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést,
vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím:
1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén,
vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat
bíróság előtt.
Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem
érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított
adatkezelési tájékoztatót.
Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az
alábbi információkról:
 a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam
meghatározásának szempontjairól;
 azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló
adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy
szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog
biztosítását;
 hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,

 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy
szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni,
továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is,
valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető
információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható
következményekkel bír.
Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az
adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.
A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt
tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR)
és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.
Irányadó jog, jogkikötés
Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a szerződés részét képező ajánlat, a Fogyasztórendelkezései, illetve
a mindenkor hatályos jogszabályok – így különösen a Polgári Törvénykönyv – rendelkezései az irányadók.
Szerződésből eredő bármely vita esetére kötelezik magukat, hogy vitájukat békés úton törekednek rendezni. A
Felek kölcsönösen alávetik magukat pertárgy értéktől és hatáskörtől függően az Eladó mindenkori székhelye
szerint hatáskörrel rendelkező járásbíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességének.
Záró rendelkezések
Az ÁSZF mindenkor az Eladó és a Fogyasztó között létrejött és visszaigazolt elektronikus szerződéssel
(megrendelés leadása és annak visszaigazolása), vagy egyedi szerződés esetében az egyedi ajánlattal és annak
írásbeli visszaigazolásával (email, levél) együtt érvényes.
Dátum: Budapest, 2020.11.04..
Point of Care Prevention Kft.

1. számú melléklet

Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül
felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő a
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,
amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
b) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön
által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát
köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Point of Care
Prevention Kft. (2030 Érd, Bazsarózsa utca 3/b.), telefonszám:+3630 293 5326; email: (info@pointofcare.hu).
Ebből a célból felhasználhatja a 2. számú mellékletben található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi
elállási/felmondási nyilatkozatát.
Ön nem gyakorolhatja elállási jogát olya zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a
fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk
felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az
eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési
mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt
semmilyen többletköltség nem terheli.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának
közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos
határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék
jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat
miatt következett be.

2. számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Point of Care Prevention Kft. (2030 Érd, Bazsarózsa utca 3/b.)
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi
termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) neve:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) címe:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
……………………………………………………………………………………………………………
Kelt:

3. számú melléklet
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató
1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Point of Care Prevention Kft. hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy
az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a
kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a
hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is
elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha
az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított
kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két
éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl
nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Point of Care Prevention Kft.
eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az
Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek
vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A
termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja,
hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén
azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben
érvényesítheti.

2. A webshop.pointofcare.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője a Point of Care Prevention Kft. (székhelye: 2030 Érd, Bazsarózsa utca 3/b.; cégjegyzékszám: 13-09-204740, adószáma: 27898118-2-13, telefon: +36 30 293 5326, email: pointofcarekft@gmail.com, a továbbiakban:„Szolgáltató”) a Weboldal, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során, a fogyasztó adatainak kezelésében az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti.

3. A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő (Fogyasztó) azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

4. A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

5. A Szolgáltató az előző pontban foglaltakon túlmenően a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

6. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, az előző pontban meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, a Fogyasztónak címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Fogyasztó hozzájárulása alapján kezelhet.

7. A Fogyasztónak az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az előző pont szerinti adatkezelést megtilthassa.

8. A 6. pontban meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze a Fogyasztó azonosító adataival és a Fogyasztó hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

9. A 3-5. pontban meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A 6. pontban meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Fogyasztó így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

10. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé a Fogyasztónak valamely 3-5. pontban nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.

11. A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a Fogyasztó az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve a Fogyasztóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

12. A Fogyasztó hozzájárul, hogy a Szolgáltató kezelje a Fogyasztó által a regisztráció során megadott személyes adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy Fogyasztói által megadott minden adatot, információt, tényt bizalmasan kezel. A Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Fogyasztóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

13. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Fogyasztó számára, hogy a róla tárolt adatokat bármikor 
megtekinthesse, szükség esetén módosíthassa, vagy regisztrációját törölhesse.

14. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek 
felhasználásra.

15. A Fogyasztói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A 
Fogyasztókról tárolt személyes adatokat (beleértve az email címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.

16. Az oldalon történő megrendelések leadása regisztrációhoz kötött, amelynek során a Fogyasztó 
megadja nevét és címét, esetleg alternatív szállítási címet ad meg.

17. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Fogyasztókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak.

18. A Szolgáltató a regisztráció során a Fogyasztók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve a Weboldal szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó emaileket, amelyek fogadásába a tagok regisztrációjukkal beleegyeznek, arról azonban bármely időpontban lejelentkezhetnek.

19. A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzése érdekében, azonban nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, vis maior, terror- vagy bűncselekmény esetén.

20. A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, azonban nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, amely a Weboldal nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

Adatkezelés kiegészítés

A Fogyasztó az ajánlat elfogadásával a részére adott megfelelő tájékoztatás alapján kifejezetten hozzájárul, hogy adatait, illetve a megrendelés teljesítése során birtokába jutott adatokat az Eladóra vonatkozó jogszabályok keretein belül saját nyilvántartásaiban, kimutatásaiban felhasználja; továbbá az ÁSZF teljesítése érdekében, illetve a Fogyasztó és/vagy Vállalkozás jogainak érvényesítése, illetve kötelezettségeinek teljesítése érdekében megismerje, másolja és kezelje, illetve Vállalkozás az őt megillető követelések érvényesítése érdekében harmadik személynek átadja.

A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.
Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

Kapcsolatfelvétel

Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból.

Kezelt adatok
Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama
Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára.
[Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

A rendelés feldolgozása
A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenysége

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék 
jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli. Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés időtartama
Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja
A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

A számla kiállítása
Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

Garanciális ügyintézés
Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok
Vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama
A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja
Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok
Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama
A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja
Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok
A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok
A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

Az adatkezelés időtartama
A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja
A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

Marketing célú adatkezelések

Remarketing
Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Kezelt adatok
A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama
Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:
Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

Nyereményjáték
Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik.

Kezelt adatok
Név, email cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama
Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről
A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése:
Tárhely.Eu Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
Telefonszám: +36 1 789 2 789
E-mail cím: info@tarhely.eu
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u 4.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: Csomagpiac Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 2100 Gödöllő, Németh László utca 1. b. ép..
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 70 94 09 442
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@csomagpiac.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatfeldolgozó megnevezése: GAW Duna Pénzügyi Szolgáltató Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 48.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 0620439 5629
Az adatfeldolgozó e-mail címe: halmaip@gawduna.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlaviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli. Az adatkezelő a fentieken túl harmadik személynek nem adja tovább az érintettek adatait.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 •  személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog.
 

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükségb(de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:

         o az adatkezelés céljai;
         o az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
         o információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a
            személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
         o a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,                      ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
         o az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes                    adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló              adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
         o a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
         o ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető                         információ;
         o az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a                          profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és                  arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen                                    jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
 • kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felékövetelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat kérte, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés
Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.

Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

Dátum: Budapest, 2020.11.04.
Point of Care Prevention Kft.


Komplex alap point
of care szűrés

kényelmes és részletes

Mit tartalmaz a szűrés?

 • Tumormarkerek:
  – AFP, CEA,
 • Egyéb paraméterek:
  – Fontos szerepet játszó enzimek
  – Lebontási termékek
  – Ionok
  – Szénhidrát-, zsíranyagcsere
  – Fehérjeanyagcsere, vasháztartás
  – Gyulladás jelzése vénás vérből
 • Eredmény 72 órán belül e-mailen
 • Tájékoztató anyagok


Komplex extra point
of care szűrés

kényelmes és részletes

Mit tartalmaz a szűrés

 • Tumormarkerek:
  – Nőknek: CA15-3, CA125, AFP, CEA
  – Férfiaknak: PSA, HCG, AFP, CEA
 • Egyéb paraméterek:
  – Fontos szerepet játszó enzimek
  – Lebontási termékek
  – Ionok
  – Szénhidrát-, zsíranyagcsere
  – Fehérjeanyagcsere, vasháztartás
  – Gyulladás jelzése vénás vérből
 • Eredmény 72 órán belül e-mailen
 • Tájékoztató anyagok


alap point of care szűrés

gyors és gazdaságos

Mit tartalmaz a szűrés?

 • Szűrés tumormarkerekre PSA, CA15-3, CA125, CA19-9, TSH, CEA, CRP, D Dimmer, AFP
 • Ujjbegyből
 • Kiszállás
 • Eredmény 15 percen belül helyszínen
 • Tájékoztató anyagok

KOMPLEX Point of Care szűrés

Komplex labor

A vénás vérvétel során nyert tumormarkereket és egyéb paramétereket vizsgálunk. Az eredményt 48 órán belül e-mail formájában küldjük a megadott címre. Az eredmények mellett csillaggal jelöljük, amennyiben a normál tartományon kívülre esik az eredmény. Amennyiben a normál értéktől eltérő eredmény születik, akkor a laborleletet (EESZT-ben feltöltjük) érdemes megmutatni a háziorvosnak vagy az adott terület szakemberének, amennyiben. Kérés esetén csapatunk szívesen nyújt támogatást a megfelelő szakember megtalálásában.

ALAP POINT OF CARE SZŰRÉS

MI az a tumormarker?

A tumormarker vizsgálat ujjbegyből vagy komplexebb laborcsomag esetén vénás vérből nyert minta alapján történik. Ezeknek a tumormarkereknek az a különleges tulajdonsága, hogy az adott esetlegesen megváltozott, -betegedett szervből származó ”jelző” fehérjék emelkedése gyulladást, daganatot vagy éppen rákot jelezhetnek. Ez a jelzés a szervezet válaszreakciója során keletkezik, ami szerencsés esetben idő előtt kiszűrhető, majd egy teljes körű kivizsgálás követően kimutatható és remélhetőleg gyógyítható.

A tumormarker szűrés során ujjbegyből nyert 2 csepp vért vizsgáljuk egy speciális reagens segítségével, amit 15 perc elteltével egy orvosi laboreszköz a helyszínen elemez. A kapott eredmény NEM egyenlő a diagnózis megállapításával, azonban annak nagyon fontos előlépcsője. A további lépésekkel kapcsolatban munkatársaink támogatást adnak.

Point of Care Prevention Kft. nővéri pozíció

A Point of Care Prevention Kft. munkatársat keres!

A Point of Care Prevention Kft-t 2020-ban alapítottuk, mely egy megújulást és optimalizálást követően elsők között jelent meg prevenciós szolgáltatásaival a hazai piacon. Cégünk preventív vállalati és egyéb szervezeteknek szervez szűréseket, melyek főleg tumormarkerek és vénásvérvételek segítségével történnek.

Jelmondatunk: „Mert a megelőzés Te Magad vagy!” – éppen ezért kitelepüléseinkkel próbáljuk ösztönözni a munkáltatókat és munkavállalókat az egészségmegőrzés fontosságára, azzal, hogy könnyen, kényelmesen és gyorsan eljutnak különféle típusú szűrésekre és időben tudomást szerezhetnek az esetleges eltérésekről.

Ezzel a missziónkkal támogatjuk a cégeknél dolgozók egészségmegőrzését, illetve azt az üzentet adhatjuk a munkavállalóknak, hogy nemcsak a profit fontos az adott cég számára, hanem a cégnél dolgozók élete is, valamint, hogy hosszú távon is számítanak rájuk, hiszen csak egészséges munkaerővel lehet álmokat megvalósítani, eredményeket elérni.

A szolgáltatásaink elvégzéséhez keresünk elkötelezett, preventív szelleműséggel rendelkező nővéreket, szakápolókat.

 • Várható kezdés: 2024. 1 negyedév
 •  Munkavégzés helye: országosan
 • Alkalmankénti illetve rendszeres munkavégzés.
 • Bejelentett munkaviszony
 • Fizetés: órabér vagy fix
 • Próbaidőszak: 2 hónap
 

A nővéri munkakör leírása:

 • POC típusú: ujjbegyes és vénás vérvételek, vizsgálatok és feladatok elvégzése
 • Adatlapok, regisztrációs lapok kitöltése és szűrések alatt vezetése
 • EESZT használata és adatok rögzítése
 • Kitelepülés a megadott helyszínre, a helyszín előkészítése
 • Esetenként promóciós anyagok felállítása, átadása a részvevőknek
 • Adminisztrációs feladatok

Milyen az ideális jelöltünk:

 • Egészség és megelőzés iránt elkötelezett
 • Adminisztratív munkát kedvelő
 • Gyors és precíz problémamegoldó képességgel rendelkező
 • Logikus gondolkodás, bátor hozzáállás
 • Néha monotonitást tűrő
 • Kedves, őszinte és a munkáját tisztelő
 • Terhelhető, agilis és flexibilis
 • „B”kategóriás jogosítvány (előny jelent)
 • Egészségtudatos gondolkodás
 • Alap prevenciót illető ismeretek
 • Excel, word, google drive ismeretek

Amit kínálunk:

 • Fejlődési lehetőség
 • Óradíj : 2.500Ft – 3.500Ft nettó, fix: megbeszélés kérdés
 • Munkához szükséges eszközök biztosítás
 • Stresszmentes légkör és coaching módszereket alkalmazó vezetőség

Point of Care Prevention Kft. értékesítő pozíció

A Point of Care Prevention Kft. munkatársat keres!

A Point of Care Prevention Kft-t 2020-ban alapítottuk, mely egy megújulást és optimalizálást követően elsők között jelent meg prevenciós szolgáltatásaival a hazai piacon.

Cégünk preventív vállalati és egyéb szervezeteknek szervez szűréseket, melyek főleg tumormarkerek és vénásvérvételek segítségével történnek. 

Jelmondatunk: „Mert a megelőzés Te Magad vagy!”

– éppen ezért kitelepüléseinkkel próbáljuk ösztönözni a munkáltatókat és munkavállalókat az egészségmegőrzés fontosságára, azzal, hogy könnyen, kényelmesen és gyorsan eljutnak különféle típusú szűrésekre és időben tudomást szerezhetnek az esetleges eltérésekről.

Ezzel a missziónkkal támogatjuk a cégeknél dolgozók egészségmegőrzését, illetve azt az üzentet adhatjuk a munkavállalóknak, hogy nemcsak a profit fontos az adott cég számára, hanem a cégnél dolgozók élete is, valamint, hogy hosszú távon is számítanak rájuk, hiszen
csak egészséges munkaerővel lehet álmokat megvalósítani, eredményeket elérni. A szolgáltatásaink értékesítésére keresünk ambíciózus, elkötelezett, preventív szellemiséggel rendelkező munkatársakat.

 • Várható kezdés: 2024. január 8.
 • Munkavégzés helye: Budapest V. kerület, illetve otthoni munkavégzés lehetősége bizonyos óraszámban.
 • heti 20 órás munkaidővel
 • Bejelentett munkaviszony
 • Fizetés: fix + jutalék
 • Próbaidőszak: 2 hónap
 

Az értékesítő munkaköre:

 • POC típusú, vénás és egyéb vizsgálatok értékesítése cégek, szervezetek és önkormányzatok felé: cégek, önkormányzatok és egyéb partnerek telefonon és e- mailen való megkeresése, érdekelté tétele és a szolgáltatás értékesítése
 • Új partnerek keresése, adatbázis építés
 • A meglévő cégekkel, partnerekkel kapcsolattartás
 • Szűrések leszervezése
 • A szűrést végző személyzet koordinálása: megrendelés esetén az adott szűréshez meglévő nővér szervezése és koordinálása, szűréshez szükséges eszközök összekészítése
 • Ügyvezetővel való folyamatos kapcsolat és együttműködés a beszerzést és értékesítést illetően
 • Adatok gyűjtése és heti riport rendszer az ügyvezető felé: napi riport, elkészített táblázatok és statisztikák vezetése
 

Milyen az ideális jelöltünk:

 • Egészség és megelőzés iránt elkötelezett
 • Adminisztratív munkát kedvelő
 • Gyors és precíz problémamegoldó képességgel rendelkező
 • Logikus gondolkodás, bátor hozzáállás
 • Néha monotonitást tűrő
 • Kedves, őszinte és a munkáját tisztelő
 • Terhelhető, agilis és flexibilis
 • „B”kategóriás jogosítvány (előny jelent)
 • Egészségtudatos gondolkodás
 • Alap prevenciót illető ismeretek
 • Excel, word, google drive ismeretek
 

Amit kínálunk:

 • Fejlődési lehetőség
 • Fix + jutalék (fix: 150-250.000 Ft bruttó fizetés + jutalék)
 • Munkához szükséges eszközök biztosítása (okostelefon, laptop)
 • Stresszmentes légkör és coaching módszereket alkalmazó vezetőség
 • Otthonról is végezhető munkavégzés